چه عواملی در کیفیت آب خروجی موثر است

تصفیه آب aqua tech

چهار عامل اصلی در کیفیت و میزان تولید آب تصفیه شده تاثیر می گذارد :
فشار:
هر قدر فشار آب بیشتر شود کیفیت و مقدار آب تولیدی نیز بهتر و بیشتر می‌شود. فشار 60 P.S.I ایده‌آل است.

درجه ‌حرارت:
24 درجه سانتی‌گراد حرارت ایده‌آل برای دستگاه R-O می‌باشد. اگر درجه حرارت به 4 درجه برسد تولید R-O به نصف خواهد رسید. حداکثر درجه حرارت 29 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. لازم به ذکر است که دستگاه های ارائه شده توسط این شرکت برای اطمینان و ایمینی بیشتر با توجه به درجه حرارت 40 درجه طراحی و ساخته شده است .
کل جامدات محلول (T.D.S):
هرقدر میزان جامدات محلول افزایش یابد مقدار آب تولید شده توسط دستگاه کاهش می‌یابد T.D.S بالا می‌تواند توسط فشار مضاعف جبران شود.
غشاء‌ ممبران:
فیلتر های ممبران موجود در دستگاههای عرضه شده در بازار متفاوت می باشند و برای شناسای نوع بهتر آن باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:
در برخی موارد عنوان می شود که دستگاه قادر به تولید حجم بیشتری از آب تصفیه شده است، این مسئله در بیشتر اوقات نشان بر خوب بودن دستگاه نیست، ممبران موجود در این دستگاهها دارای دقت پایین تر می باشد به عبارت دیگر قطر منافذ بزرگتری دارند و آب تولیدی آنها از نظر مقدار آبدهی بیشتر بوده ولی دقت تصفیه پایینتری دارند، نوع دوم دستگاه ها، سیستم هایی هستند که به مقدار مطلوب و استاندارد اب تولید می کنند و در واقع دقت فیلتر ممبران انها بالا بوده و قطر منافذ فیلتر ممبران انها 0.0001 میکرون می باشد این ممبران ها که دارای چنین دقتی میباشند در مصارف خانگی در 3 ظرفیت 50 ، 75 و 100 گالن موجود بوده و به ترتیب تولید آب انها بر حسب لیتر برابر با 200 ، 300 و 400 لیتر در شبانه روز است که برای مصارف خانگی بیشتر از 200 لیتر در اکثر موارد لازم نبوده و توصیه نمی شود، فیلتر های 300 و 400 لیتری برای مکانهای که تعداد نفرات بیشتر است مانند ادارات، سازمانها و شرکتها توصیه می شود.

Four main factors affect the quality of water produced:
Pressure:
As the pressure increases, the quality and quantity of water is also better and more productive. 60 P.S.I pressure is ideal.

Temperature:
24 ° C is ideal for RO system. If the temperature to 4 ° C in half will produce the RO. The maximum temperature is 29 ° C.

Total dissolved solids (T.D.S):
As the amount of dissolved solids is reduced to increase the amount of water produced by the high TDS can be compensated by extra pressure.

Mucous membranes:
Membrane filters of different devices are offered in the market and to identify better the following points should be noted that

In some cases, as the system is able to produce a greater volume of water, It is not often that a good system,Membrane in the machine accuracy is lower In other words, larger pore diameter and the amount of water they produce more discharge But accuracy is less refined, the second type devices,Systems that produce water to the desired value and standard and the high accuracy of the filter micron membrane filter pore diameter, which is the membrane that have been so careless Of households in 3 capacities of 50, 75 and 100 gallons available And to the production of water in liters to 200, 300 and 400 liters per day is For household uses more than 200 liters in most cases is not necessary and not recommended, Filters 300 and 400 liters for the number of places is Such organizations and companies recommended.

Aqua Water Purifier Claire, Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Water Purifier aqua tek water tek, heavy metals in water, the water element, elements in hard water, water prices are now soft water, water treatment, water pricing tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, domestic water price water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek