منظور آب سخت چیست؟

فیلتر قلیایی

آب سخت واژه ای است که به آب حاوی کاتیونهای کلسیم، منیزیم، استرانسیم، اهن، منگنز و… گفته می شود با توجه به اینکه میزان استرانسیم، اهن، منگنز و غیره درآب بسیار ناچیز است بنابراین یون های کلسیم و منیزیم عامل ایجاد سختی آب به حساب می آیند، برای حذف این یون ها از سختی گیرهای کاتیونی استفاده می شود.

سختی گیرها در دو نوع اتوماتیک و نیمه اتوماتیک قابل ارائه هستند. رزین ها از مارکهای معروف و جنس مرغوب انتخاب می شوند.

Hard water is water containing the word cations calcium, magnesium, strontium, iron, manganese, and is said to be considering the amount of strontium, iron, manganese, etc., calcium and magnesium ions in water is very low, thus causing water hardness is regarded, for the removal of ions from cationic softeners are used. Two types of automatic and semi-automatic water softeners are available. From famous brands and high quality resin material chosen.