تولیدماده آنتی ­اسکالانت با فرمولاسیون اختصاصی

انتی اسکالانت

آنتی اسکالانت IPAS-110 یک آنتی اسکالانت چند منظوره است که قادر است طیف وسیعی ازخوراک ها شامل آب های لب شور و آب دریا را پوشش دهد. تزریق دوزمناسب ازاین ماده به جریان آب میتواند ازتشکیل رسوب کربنات کلسیم و سولفات ها (شامل سولفات کلسیم، سولفات استرانسیوم و سولفات باریم) پیشگیری نماید.بررسی های آزمایشگاهی اثبات نموده اند که آنتی اسکالانت IPAS-110 درمقایسه با سایر محصولات داخلی و حتی محصولات خارجی، توان بالاتری در ممانعت از تشکیل رسوب دارد.آنتی اسکالانت IPAS-110 برای کلیه موارد تولید آب شیرین ازجمله تولید آب شیرین برای کاربردهای صنعتی و یا آب آشامیدنی قابل استفاده است.سازگاری آنتی اسکیلانت IPAS-110 با لایه مؤثرغشای اسمزمعکوس، با بررسی های آزمایشگاهی دقیق به اثبات رسیده است.این ماده اسیدی بوده و لذا با تزریق این ماده به آب، pH آب کاهش خواهد یافت. این امر منجر به کاهش و یا حذف کامل نیاز به تزریق اسید خواهد شد.

Anti Askalant IPAS-110 is a versatile anti Askalant able Azkhvrak range includes the waters cover the sea Shvrvab lips. Dvzmnasb injecting this substance in the water can precipitate calcium carbonate and sulfate Aztshkyl (including calcium sulfate, barium sulfate and strontium Vsvlfat) prevent. Laboratory studies have demonstrated that anti Askalant IPAS-110 Other products compared to domestic and even foreign products, can prevent the formation of sediment is higher.
Anti Askalant IPAS-110 for all of fresh water production, including the production of fresh water or drinking water can be used for industrial applications. IPAS-110 anti-Askylant compatibility layer RO Mvsrghshay, with detailed laboratory studies have proven. It is acidic and therefore by injecting the material into the water, pH water will be reduced. This Amrmnjr to reduce or eliminate the need for transfusions will be acid.Anti Askalant, RO-RO method, anti Askalant is, anti-Askalant compounds produce anti Askalant, anti-fouling system electronic, magnetic devices, anti-fouling, anti-fouling water, electronic anti-fouling, anti-fouling Anti-fouling Mghnatysy, magnetic pill deposition, the price of electronic devices, anti-fouling, anti-fouling solution, anti-fouling, anti-fouling dm, anti-fouling boiler.