مزیت های سیستم آبیاری قطره ای

انجام عملیات زراعی همزمان با آبیاری و صرفه جویی در میزان اب دهی ، کنترل ساده تر علفهای هرز و آفات و امراض ، عدم نیاز به مسطح کردن جاده و سرویس و ایجاد کانال ، امکان استفاده از کودهای شیمیایی و سموم همراه با آبیاری ، جلوگیری از فرسایش و شستشوی مواد آلی و معدنی خاک ، افزایش راندمان تولید و نیز امکان استفاده از آب شور

ادامه خواندن “مزیت های سیستم آبیاری قطره ای”