طبقه بندی رزین‌ها

رزین‌ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

رزین‌های کاتیونی قوی (SAC)

رزین‌های کاتیونی ضعیف (WAC)

رزین‌های آنیونی قوی (SBA)

رزین‌های آمونیونی ضعیف (WBA)

بطور کلی رزین‌های نوع قوی در یک محدوده وسیع PH و رزین‌های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از PH مناسب هستند. ادامه خواندن “طبقه بندی رزین‌ها”