استفاده اسمزمعکوس در صنعت

اسمزمعکوس درصنعت به منظور تهیه آب قابل شرب از آبهای شور و نمکی به کار می رود و به طور روز افزونی در تصفیه فاضلاب ها به کارگرفته می شود . به طورکلی سیستم اسمز معکوس با سایر فرایند های جداسازی که برای حذف تمامی آلودگیهای آب به کارمی روند (مانند تقطیر) رقابت می نماید. ادامه خواندن “استفاده اسمزمعکوس در صنعت”